FAQs Complain Problems

बसाईसराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१.सूचकको नागरिकताको फोटोपि

२. बसाईसरि जाने व्यक्तिहरुको जन्मदर्ता विवरण र नागरिकताको फोटोकपि